Kontakt z Profideutsch

telefon: +48 784 672 205

e-mail: kontakt@profideutsch.pl

skype: profideutsch.pl

Skuteczna nauka

języka niemieckiego

Certyfikat

Czym jest Zertifikat Profi Deutsch?

Certyfikat jest jedynym w swoim rodzaju systemem weryfikacji praktycznej znajomości języka niemieckiego. Podzielony jest na trzy poziomy: podstawowy (Grundstufe), średnio zaawansowany (Mittelstufe) oraz zaawansowany (Oberstufe). Więcej informacji nt. certyfikatu i jego wartości na rynku pracy przeczytają Państwo tutaj.

Jak wygląda egzamin?

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej dwie osoby. Część ustna egzaminu ma charakter indywidualny (zdający podchodzą do niej pojedynczo), natomiast pisemna – grupowy. Egzamin, niezależnie od poziomu, przeprowadzony jest w całości w języku niemieckim. Poniżej krótka charakterystyka egzaminów Zertifikat Profi Deutsch:

Poziom podstawowy (Grundstufe):

Część ustna

Egzamin na poziomie podstawowym składa się jedynie z części ustnej, która podzielona jest na 3 bloki:

- rozmowę wprowadzającą – egzaminowany opowiada oraz odpowiada na pytania dotyczące swojej osoby, rodziny, zainteresowań, pracy/studiów itp. Czas trwania: 4-5 min.;

- rozmowę na podstawie przeczytanego artykułu – egzaminowany ma za zadanie streścić w kilku zdaniach krótki artykuł prasowy, na temat ogólny, który uprzednio miał przeczytać. Następnie odpowiada na pytania egzaminatorów. Czas trwania wraz z czasem na przeczytanie artykułu i przygotowanie się do rozmowy: 8-10 min. Oceniane jest zrozumienie treści przeczytanego tekstu oraz zdolność komunikacji w języku niemieckim zdającego;

- rozmowę na podstawie materiału video – egzaminowany ogląda kilkuminutowy materiał filmowy, na temat ogólny. Po obejrzeniu ma prawo poprosić o dodatkowe zaprezentowanie materiału, a prośba ta nie będzie miała wpływu na ostateczną ocenę. Zadaniem po obejrzeniu materiału jest streszczenie w kilku zdaniach jego treści oraz odpowiedź na dodatkowe pytania egzaminatorów. Czas trwania, uwzględniający ewentualne dodatkowe odtworzenie materiału: 12-15 min.

Czas trwania całego egzaminu: 25-30 min.

Poziom średnio zaawansowany (Mittelstufe):


Część pisemna

Część pisemna egzaminu na poziomie Mittelstufe składa się z następujących bloków:

- rozumienie tekstu czytanego 1 – zdający ma za zadanie odpowiedzieć na pytania, dotyczące tekstu prasowego, w formie otwartej. Oceniana jest nie tylko, czy odpowiedź jest prawidłowa, lecz także jej poprawność językowa;

- rozumienie tekstu czytanego 2 – zdający ma za zadanie odpowiedzieć na pytania, dotyczące tekstu prasowego, w formie testu wielokrotnego wyboru. Oceniana jest jedynie poprawność udzielonych odpowiedzi;

- wypowiedź pisemna – zdający ma za zadanie ustosunkować się do jednego z dwóch zaproponowanych tematów. Długość wypowiedzi jest dowolna, a oceniane są: treść (sensowne ustosunkowanie się do tematu), poprawność językowa (w tym ortografia oraz interpunkcja) oraz bogactwo słownictwa;

Czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie średnio zaawansowanym: 75 min.

Część ustna

Część ustna egzaminu na poziomie Mittelstufe składa się z następujących bloków:

- rozmowa wprowadzająca – egzaminator przeprowadza krótką rozmowę na tematy ogólne, podczas której egzaminowany ma za zadanie opowiedzieć o sobie, miejscu zamieszkania, swoich zainteresowaniach, pracy itp., a także skomentować krótko jeden z tematów bieżących, poruszony przez egzaminatora;

- rozmowa na podstawie materiału prasowego – zdający zapoznaje się z krótkim materiałem prasowym. Egzaminator przeprowadza następnie rozmowę na jego temat, w trakcie której oceniane są: zrozumienie tekstu, poprawność oraz płynność wypowiadania się, a także zasób słów zdającego;

- rozmowa na podstawie materiału wideo – zdający ogląda kilkuminutowy materiał wideo, po którego zakończeniu ma prawo do obejrzenia materiału jeszcze raz, co nie ma wpływu na końcową ocenę,  a następnie przeprowadza rozmowę z egzaminującym na jego temat. Oceniane przy tym są: zrozumienie materiału, płynność oraz poprawność mówienia oraz zasób słów zdającego;

Czas trwania egzaminu ustnego na poziomie średnio zaawansowanym: 30-35 min.

Poziom zaawansowany (Oberstufe):


Część pisemna

Część pisemna egzaminu na poziomie Oberstufe składa się z następujących bloków:

- rozumienie tekstu prasowego – zdający ma za zadanie odpowiedzieć na pytania w formie otwartej, dotyczące tekstu prasowego na jeden z tematów bieżących;

- rozumienie tekstu branżowego – zdający ma za zadanie odpowiedzieć na pytania w formie otwartej, dotyczące tekstu z jednej z dziedzin: ekonomia, finanse, handel, przemysł, turystyka, ekologia, polityka, edukacja, medycyna, prawo, motoryzacja itd. Nie jest oceniana wiedza z danej dziedziny, lecz umiejętność trafnego odniesienia się do zjawisk charakterystycznych dla danej branży, wykorzystując informacje oraz słownictwo zawarte w tekście;

- wypowiedź pisemna – zdający ma za zadanie ustosunkować się do jednego z trzech zaproponowanych tematów, odnoszących się do trzech różnych dziedzin (wymienionych w zadaniu „rozumienie tekstu branżowego”);

Czas trwania egzaminu pisemnego na poziomie zaawansowanym: 90 min.

Część ustna

Część ustna egzaminu na poziomie Oberstufe składa się z następujących bloków:

- rozmowa wprowadzająca – po krótkim przedstawieniu się egzaminowany ma za zadanie skomentować i porozmawiać z egzaminującym na jeden z tematów bieżących;

- rozmowa na podstawie tekstu prasowego – zdający ma zadanie odnieść się do przeczytanego tekstu prasowego i porozmawiać na jego temat z egzaminującym. Oceniane są: trafne odniesienie się do treści artykułu, poprawność oraz płynność wypowiadania się oraz zasób słów zdającego;

- rozmowa na podstawie materiału wideo – zdający ma za zadanie odnieść się do obejrzanego materiału wideo (bez możliwości ponownego odtworzenia) na jeden z tematów branżowych. Oceniane są: trafne odniesienie się do treści obejrzanego materiału, poprawność oraz płynność wypowiadania się oraz zasób słów zdającego;

Czas trwania egzaminu ustnego na poziomie zaawansowanym: 30-35 min.

Kiedy i gdzie mogę przystąpić do certyfikatu?

Do egzaminu przystąpić można w siedzibie szkoły języka niemieckiego Profi Deutsch, przy ulicy Firlika 19. Egzaminy odbywają się co najmniej dwa razy w roku, a ich terminy najczęściej pokrywają się z zakończeniem każdego semestru nauki. Najbliższe terminy egzaminu: 22.06.2015 oraz 5.07.2015 r. Zapisać się na egzamin można nie później, jak trzy dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

Istnieje także możliwość umówienia się na termin indywidualny i podejścia do egzaminu w wybranym przez siebie terminie. Taka opcja jest jednak droższa od terminów „stałych” (patrz: cennik poniżej). Komisja Profi Deutsch może także przeprowadzić egzamin we wskazanym miejscu (siedzibie firmy, miejscu zamieszkania), jednak cena takiej usługi negocjowana jest indywidualnie.

Kto może przystąpić do egzaminu?

Do egzaminu przystąpić może każda osoba, która ukończyła 16 lat. Wystarczy zgłosić chęć uczestnictwa w egzaminie nie później, jak jeden dzień roboczy przed datą jego przeprowadzenia lub umówić się na termin indywidualny.

Ile kosztuje podejście do egzaminu?

Dla swoich kursantów szkoła Profi Deutsch przygotowała specjalny cennik egzaminów „Zertifikat Profi Deutsch”. Do egzaminu można podejść w trybie grupowym (terminy wybrane przez Profi Deutsch) oraz indywidualnym (terminy wybrane przez zdającego). Wszystkie ceny zawierają koszty przeprowadzenia egzaminu oraz wystawienia dokumentu „Zertifikat Profi Deutsch”.

Egzamin Grundstufe:

 

tryb grupowy

tryb indywidualny

dla klientów Profi Deutsch

80 PLN

180 PLN

dla pozostałych

140 PLN

240 PLN

 

Egzamin Mittelstufe:

 

tryb grupowy

tryb indywidualny

dla klientów Profi Deutsch

95 PLN

220 PLN

dla pozostałych

150 PLN

275 PLN

 

 

Egzamin Oberstufe:

 

tryb grupowy

tryb indywidualny

dla klientów Profi Deutsch

105 PLN

240 PLN

dla pozostałych

170 PLN

295 PLN

 

 

Dlaczego ProfiDeutsch

Gwarantujemy aż 95% skuteczności w przyswajaniu nowego materiału

Stosujemy najskuteczniejszą na rynku metodę nauki języka – metodę Profi Deutsch

Uczymy w języku niemieckim

Nasi lektorzy posiadają najwyższe kwalifikacje

Usługi świadczymy w siedzibie Państwa firmy lub miejscu zamieszkania

Wykorzystujemy nowoczesne technologie multimedialne

Posiadamy najskuteczniejszy system do nauki słownictwa

Zaloguj się aby pobrać program ProfiDeutsch

facebook